1

Profil 1-7

Profil je sistem koji je dovoljno samo da uključite – ostalo radi sam. Možete da se oslonite na kontrolni procesor razvijen samo za ovu potrebu. On automatski kontroliše sve procese u okviru Profil sistema, i daje potrebne informacije na ugrađenom displeju. Ovo dozvoljava jednostavnu kontrolu celog procesa. Intervali za održavanje se očitavaju direktno na uređaju, kao i upozorenja, i ostale informacije. Displej dozvoljava unos radnih parametara od strane osoblja za održavanje. Sistem može da se zaključa putem lozinke. Može se čak i programirati proces duoosmoze.

2

Standardni RO sistem

BWT standardni RO sistem – Kompaktna rešenja.
Uređaj predstavlja montiranu jedinicu na pločastom nosaču ili postolju i služi za desalinizaciju (efekat desalinizacije je 90 – 95 %) . Koristi se i za oslobađanje od gvožđa i mangana iz pitke i procesne vode. Za različite potrebe. Upotpunjuje unutrašnju cevnu i mrežnu instalaciju. Sistem poseduje elektronski kontrolni uređaj za ručno ili automatsko kontrolisanje nivoa, koje se primenjuje u tanku permeata.

Optički informacioni sistem sastavljen je od: indikatorskih lampica za ispravan proces rada, ocenjuje se kvalitet permeata, a postoji mogućnost indikacije greške pri niskom pritisku u napojnoj vodi. U uređaju postoje još i : priključci za nadogradnju automatske zaštite, digitalni pokazivač za vrednost elektroprovodljivosti permeata sa mogućnošću dreniranja početne količine permeata, predfilter za napojnu vodu (5 μm), merač časova rada, sopstvena pogonska rotaciono-lopatična pumpa kod sistema na pločastom nosaču, rotaciona pumpa od nerđajućeg čelika za sistem na postolju. Kućište osmotskog modula je izrađeno od ojačanog fiberglasa.

RO 40 – 300
Reverzna osmoza montirana na pločastom nosaču RO 40 – 300
Glavni elektro priključak 230 V/ 50 Hz, radni pritisak max 16 bar

RO 400 – 1000
Reverzna osmoza montirana na postolju RO 400 – 1000
Glavni elektro priključak 230 V/ 50 Hz, radni pritisak max 20 bar

Za sve tipove:
Temperatura okoline je min/max 5/40 0C.
Pritisak napojne vode je min/max 2/5 bar.
Ukupan sadržaj NaCl soli u napojnoj vodi je max 1000 ppm.

2

Sistem za nanofiltraciju

BWT sistemi za nanofiltraciju su naslonjeni na decenije iskustva.

Proces nanofiltracije se razlikuje od standardne reverzne osmoze po korišćenju posebnih dijafragmi, koje osiguravaju separaciju bivalentnih jona. Monovalentni joni se parcijalno zadržavaju putem ovih dijafragmi, što dovodi do zadržavanja željenig materija van sistema.

BWT sistemi za nanofiltraciju su za posebne namene. Kontaktirajte nas, da u saradnji sa BWT koncernom možemo da Vam ponudimo priofesionalno rešenje.