Alex Company je osnovana 1993. godine i povezana je sa BWT koncernom iz Austrije, čiji je i generalni zastupnik za teritorije bivše Jugoslavije. Pružamo kompletna tehnološka rešenja za tretman pijaće i procesne vode i filtraciju bazenske vode, a sve u saradnji sa renomiranim svetskim proizvođačem – grupom BWT Gmbh. Zaposleni u Srbiji i Crnoj Gori , gde smo prisutni kao WTWS kompanija, su inženjeri, konsultanti, dizajneri i menadžeri za spa i wellness. Područja kompetencije su konsalting, projektovanje, izvođenje i održavanje bazena, fontana, javnih bazena, spa i wellness centara.Sestrinska firma Alex Engineering & Construction specijalizovana je za građevinsku operativu. Projekte izvodimo po sistemu “ključ u ruke”.Pored visokokvalifikovanih zaposlenih sa dugogodišnjim iskustvom za poslove van osnovne delatnosti, kompanija angažuje specijalizovane partnere.Smatramo da je takav poslovni model bolji, jer iako je zarada po projektu manja, posao se brže završava, obrt je veći, kao i broj poslovnih ponuda. Kompanija je, osim na domaćem, aktivna i na tržištima regiona, a dalja izvozna ekspanzija usmerena je na Austriju, Nemačku i Rusiju, kroz osnivanje matične kompanije u nekoj od zemalja EU. Jedan od razvojnih prioriteta je intezivnija izgradnja aqua parkova, čiji bi se osnovni elementi proizvodili u Srbiji i sa potrebnim međunarodnim sertifikatima izvozili u Rusiju, Angolu i Evropu.
Jacuzzi-and-Pool-II

MISIJA

Kao odgovorna kompanija i pouzdan partner, ALEX E&C pruža korisnicima proizvode i usluge projektovanja, nabavke, prodaje, proizvodnje, izvođenja radova, održavanja i servisiranja u oblasti izgradnje bazena, fontana, spa i velnes centara, kao i u oblasti tretmana i filtracije vode, u skladu sa najsavremenijim tehnološkim rešenjima. ALEX E&C ostvaruje strateške ciljeve sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem Integrisanog sistema menadžmenta, usaglašenog sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015SRPS OHSAS 18001:2008, čime podstiče očuvanje i unapređenje životne sredine, energetsku efikasnost, poboljšanje kvaliteta poslovanja i povećanje profita svojih korisnika.

VIZIJA

ALEX E&C postaje lider, koji ide korak ispred konkurencije, vodeći računa da je zadovoljstvo korisnika osnov i uslov postojanja i razvijanja kompanije. ALEX E&C ostvaruje rast broja klijenata, kao i proširenje ponude proizvoda/usluga, kao rezultat radnih aktivnosti stručnih, zadovoljnih i ambicioznih zaposlenih, koji napreduju na poslovnom i ličnom рlаnu. U navedenim delatnostima rada ALEX E&C postiže značajne rezultate i u oblasti zaštite životne sredine + bezbednosti i zdravlja na radu.
ALEX E&C ostvaruje strateške ciljeve sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem Integrisanog sistema menadžmenta, usaglašenog sa zahtevima standarda menadžmenta, što obuhvata:
 • definisanje konteksta ALEX E&C, analizu potreba i očekivanja internih i eksternih zainteresovanih strana i sprovođenje mera u skladu sa rezultatima analize;
 • afirmisanje liderstva, kao bitnog principa rukovođenja;
 • planiranje i analizu rizika i prilika koji se odnose na procese i životnu sredinu i sprovođenje mera па osnovu rezultata analize;
 • upravljanje ljudskim i materijalnim resursima, uključujući radno okruženje;
 • obuku zaposlenih radi povećanja kompetentnosti i podizanja svesti o značaju zadovoljstva korisnika, očuvanja životne sredine i unapređenja bezbednosti i zdravlja na radu;
 • utvrđivanje, održavanje i unapređenje znanja ALEX E&C;
 • razvijanje partnerskih odnosa sa eksternim isporučiocima proizvoda i usluga;
 • sprovođenje operativnih aktivnosti, uz aktivno učešće zaposlenih u: – planiranju, sprovođenju i vrednovanju učinka radnih aktivnosti, – identifikaciji i vrednovanju aspekata zivotne sredine i istraživanju incidenata koji se odnose па životnu sredіnu, – analizi opasnosti i oceni rizika koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu, kao i učešće u istraživanju incidenata vezano za bezbednost i zdravlje na radu
 • analizi opasnosti i oceni rizika koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu, kao i učešće u istraživanju incidenata vezano za bezbednost i zdravlje na radu;
 • konzistentnu kontrolu procesa, proizvoda i usluga koje pruža, kojom se obezbeđuje ispunjavanje zahteva korisnika, poštovanje zakonske regulative i zahteva navedenih standarda;
 • menadžment životпom sredinom, uz primenu utvrđenih mera za poboljšavanje;
 • prevenciju bolesti i povreda na radu, uključujući analizu incidentnih situacija;
 • vrednovanje performansi lntegrisanog sistema menadžmenta, odlučivanje па osnovu činjenica, uz aktivno učešće zaposlenih.
htl-forza-crna-gora
ALEX COMPANY će ulagati napore u stalno poboljšavanje kvaliteta proizvoda i usluga koje pruža, unapređenje zaštite životne sredine i povećavanje nivoa bezbednosti i zdravlja na radu.
POLITIKA integrisanog sistem menadžmenta (PDF)